มาเก๊าและฮ่องกงชะลอ Health Passport เพื่อจะช่วยลดความยุ่งยาก

มาเก๊าและฮ่องกงชะลอ Health Passport เพื่อจะช่วยลดความยุ่งยาก

มาเก๊าและฮ่องกงชะลอ Health Passport เพื่อจะช่วยลดความยุ่งยาก

มาเก๊าและฮ่องกงชะลอ Health Passport เพื่อจะช่วยลดความยุ่งยาก มาเก๊าและฮ่องกงล่าช้าอีกครั้งในการจัดทำข้อตกลงที่อนุญาตให้ผู้อยู่อาศัยมาและเดินทางได้อย่างอิสระมากขึ้นระหว่างเขตปกครองพิเศษสองแห่งของจีน (SAR)

เขตปกครองพิเศษสองแห่งของจีน (SAR)

เป็นเขตการปกครองพิเศษ ภายใต้นโยบาย ” หนึ่งประเทศ สองระบบ ” (One Country
Two Systems) ปจัจบุ นัมี2 แห่ง คอื

ฮ่องกง(Hong Kong) หรือ เซียงกั่ง(Xianggang)

ฮ่องกงเป็นเขตปกครองตนเองรมิฝั่งทางใต้ของประเทศจนี ในทางภูมศิาสตรม์สีามเหลย่ีม
ปากแม่น ้าจูเจียงหรือแม่น ้าเพิร์ล(pearl river delta)
หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่น ปลายศตวรรษที่ 19 เกาะฮ่องกง และ ดินแดนตอนปลาย
คาบสมุทรเกาลูน(Kowloon) จึงตกเป็นอาณานิคมอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1842 และ ค.ศ. 1860 ตามล าดับ
หลังจากนั้นอังกฤษท าการเช่าฮ่องกงทั้งหมด เป็นเวลา 99 ปี โดยก าหนดวันหมดสัญญาไว้
วันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 1997 โดยได้ท าพิธีส่งคืนเกาะฮ่องกง ให้แก่จีนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 1997
ปจัจบุ นั ฮ่องกงเป็นเขตบริหารพิเศษที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางทป่ี กักงิ่ รัฐบาลจีนใช้นโยบาย
“หนึ่งประเทศ สองระบบ” ปกครองฮ่องกง ตามกฎหมายพื้นฐานที่ใช้ปกครองและบริหารฮ่องกงที่สภา
ประชาชนจีนอนุมัติและประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1990 ให้สิทธิฮ่องกงในการ
ปกครองตนเองอย่างอิสระ สามารถด าเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การพาณิชย์
ฯลฯ ได้ตามระบบเสรี รัฐบาลจีนได้ก าหนดให้ฮ่องกงสามารถด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีต่อไปได้อีก
เป็นเวลา 50 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1997 จนไปถึง 30 มิถุนายน ค.ศ. 2047 หลังจากนั้น
ฮ่องกงจะเปลี่ยนไปปกครองแบบเมืองอื่น ๆ ของจีน

มาเก๊า(Macau) หรือ เอ้าเหมิน(Aomen)

มาเก๊าถูกปกครองโดยประเทศโปรตุเกสก่อน ค.ศ. 1999 โดยถือเป็นดินแดนอาณานิคม
ของยุโรปที่เก่าแก่ที่สุดในจีน
มาเก๊าเริ่มมีความส าคัญในช่วงเวลาที่มหาอ านาจยุโรปขยายอ านาจทั้งทางการเมืองแล
การค้าเข้ามายังเอเชีย โปรตุเกสได้เริ่มส ารวจเส้นทางการค้าเข้ามาในเขตเอเชียและท าการค้ากับจีน
ญป่ีุน่ และเกาหลีพ่อคา้และนกัเดนิเรอืชาวโปรตุเกส ไดไ้ปตงั้หลกัแหล่งอยทู่ ม่ีาเก๊าเป็นจา นวนมาก ทา
ให้มาเก๊ากลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าระหว่างโปรตุเกสกับจีน
ในช่วงแรกโปรตุเกสได้ท าสัญญาเช่ามาเก๊าจากจีน ต่อมาก็ประกาศให้มาเก๊าเป็นส่วนหนึ่ง
ในอาณาเขตต่างแดนของโปรตุเกส (Overseas province of Portugal) โดยที่จีนไม่ได้ตอบรับอย่างเป็น
ทางการ จนกระทั่ง ค.ศ. 1887 จีนยกดินแดนมาเก๊าให้โปรตุเกสอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการตอบ
แทนที่ โปรตุเกสช่วยจีนปราบปรามโจรสลัดในเขตทะเลจีนใต้
เมื่อปี ค.ศ. 1974 รัฐบาลโปรตุเกสได้ให้เอกราชแก่ดินแดนอาณานิคมของตนทั้งหมด
โปรตุเกสแสดงเจตจ านงแน่วแน่ที่จะคืนดินแดนมาเก๊าให้แก่จีน และประกาศรับรองอย่างเป็นทางการว่า
จีนมีอธิปไตยเหนือมาเก๊า ในปีค.ศ. 1979 จีนกับโปรตุเกสได้ปรับความสัมพันธ์ทางการทูต และจีนได้
รับรองอย่างเป็นทางการว่า ดินแดนมาเก๊าเป็นดินแดนของจีนภายใต้การบริหารของโปรตุเกส จนถึง
วันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1999 โปรตุเกสไดส้่งมอบมาเก๊าคนืแก่จนี โดยทงั้สองฝา่ ยเหน็ พอ้งทจ่ีะใชร้ะบบ
“หนึ่งประเทศสองระบบ” (one country, two systems) และมาเก๊ามีสถานะเป็นเขตบริหารพิเศษของจีน
เป็นเวลา 50 ปี ไปจนถึงปี ค.ศ. 2049 มาเก๊าจะกลับสู่การปกครองของจีนอย่างเต็มรูปแบบเหมือนเมือง
อื่นในจีนทั่วไป

ทั้งสองภูมิภาคแยกจากกันโดยสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลกำลังทำงานในโครงการ “พาสปอร์ตสุขภาพ” ที่จะรับรองเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมว่าบุคคลที่เดินทางมาถึงนั้นไม่มีไวรัส COVID-19 ขณะนี้ผู้คนที่เดินทางมาและเดินทางไปมาระหว่างสองโรคซาร์สต้องได้รับการกักกัน 14 วัน

เจ้าหน้าที่ฮ่องกงเปิดเผยในสัปดาห์นี้ว่าภูมิภาคนี้ต้องใช้เวลาเพิ่มเติมเพื่อ“ความคิดเห็นที่” ระบบบัตรความปลอดภัยทางสุขภาพ

“ เราจำเป็นต้องทบทวนเมื่อโครงการนำร่องรหัสสุขภาพสำหรับมณฑลกวางตุ้ง – ฮ่องกงและฮ่องกง – มาเก๊าควรดำเนินการ” นายคารี่แลมประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฮ่องกงกล่าว ความเห็นของเธอได้รับรายงานเป็นครั้งแรกโดยGGRAsia

ลำกล่าวว่าฮ่องกงได้เห็น “การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” เกี่ยวกับ “สถานการณ์การระบาดใหญ่ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 60 รายที่ได้รับการยืนยันในท้องถิ่น”

มาเก๊ารายงานว่ามีผู้ป่วยโรค coronavirus ใหม่รายแรกเมื่อปลายเดือนที่แล้วหลังจากเกือบ 80 วันที่ไม่มีผู้ป่วย COVID-19

การสังหารทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจของมาเก๊าคึกคักเนื่องจากโรคระบาด คาสิโน – เส้นชีวิตทางเศรษฐกิจของวงล้อมเกือบจะว่างเปล่าแม้ว่ารัฐบาลท้องถิ่นจะกำหนดให้พวกเขายังคงเปิดกว้างและทำให้ผู้คนมีงานทำ

การมาเยือนมาเก๊าหยุดชะงักเนื่องจากผู้คนที่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันหรือฮ่องกงสามารถเข้ามาได้และผู้ที่ได้รับอนุญาตจะต้องถูกกักกันเป็นเวลาสองสัปดาห์ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงในเดือนพฤษภาคมมีจำนวนทั้งสิ้น 16,133 คนลดลงจาก 3,396,835 ในเดือนพฤษภาคม 2019

อัตราการเข้าพักของโรงแรมสำหรับห้องพัก 33,900 ห้องในมาเก๊าในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 มีเพียง 12.3% ในช่วงเดือนเดียวกันของปีที่แล้วอัตราการเข้าพักอยู่ที่ 90.4%

ห้องพักราคาถูกโดยธรรมชาติอัตราเฉลี่ยของห้องพักระดับห้าดาวคือ MOP1,385 ($ 173.64) เทียบกับ $ 198.09 ในเดือนพฤษภาคม 2019

รายรับจากการเล่นเกมรวม (GGR) มีจำนวนทั้งสิ้น 90 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งขาดทุนเกือบ 3 พันล้านดอลลาร์

การบริการขัดข้อง

รัฐบาลมาเก๊าประกาศในสัปดาห์นี้ว่าจะสิ้นสุดการให้บริการเรือข้ามฟากพิเศษระหว่างท่าเรือเฟอร์รี่ Taipa และสนามบินนานาชาติฮ่องกงเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯประจำฮ่องกงและมาเก๊าเตือนประชาชนชาวอเมริกันในวันนี้ว่าพวกเขาควรกลับไปยังสหรัฐอเมริกาทันที

ตัวเลือกการขนส่งจากมาเก๊าไปยังสหรัฐอเมริกาอาจไม่สามารถใช้งานได้หลังจากวันที่ 16 กรกฎาคมหากคุณเลือกที่จะอยู่ต่างประเทศคุณควรเตรียมพร้อมที่จะอยู่ต่อไปในอนาคตอันใกล้ “ข้อความที่ระบุ

ผู้ป่วย COVID-19 คนล่าสุดของมาเก๊าทำการทดสอบในเชิงบวกในภูมิภาคหลังจากมาถึงมาเก๊าผ่านท่าเรือเฟอร์รี่ไทปา ชายผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์เดินทางมาถึงจีนโดยทางสนามบินนานาชาติฮ่องกงจากนั้นเดินทางโดยเรือมาเก๊า

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของมาเก๊ากล่าวว่าพวกเขากำลังติดตามแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของฮ่องกงในกรณีของโรคคอร์โรนาไวรัสและการหลั่งไหลต่อเนื่องอาจนำไปสู่

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ Slotxo