รหัสไปรษณีย์

รหัสไปรษณีย์

รหัสไปรษณีย์

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดขอนแก่น

อำเภอ กระนวน

40170 ดูนสาด กระนวน ขอนแก่น
40170 น้ำอ้อม กระนวน ขอนแก่น
40170 บ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น
40170 หนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น
40170 หนองโก กระนวน ขอนแก่น
40170 หนองโน กระนวน ขอนแก่น
40170 ห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น
40170 ห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น
40170 หัวนาคำ กระนวน ขอนแก่น

รหัสไปรษณีย์ อำเภอ เขาสวนกวาง

40280 เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
40280 คำม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
40280 ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น
40280 นางิ้ว เขาสวนกวาง ขอนแก่น
40280 โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น

อำเภอ โคกโพธิ์ไชย

40160 ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
40160 นาแพง โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
40160 บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
40160 โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น

อำเภอ ชนบท


40180 กุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น
40180 ชนบท ชนบท ขอนแก่น
40180 โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น
40180 บ้านแท่น ชนบท ขอนแก่น
40180 ปอแดง ชนบท ขอนแก่น
40180 วังแสง ชนบท ขอนแก่น
40180 ศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น
40180 ห้วยแก ชนบท ขอนแก่น

รหัสไปรษณีย์ อำเภอ ชุมแพ


40130 ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
40130 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
40130 ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
40130 นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
40290 นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
40290 โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
40290 โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
40130 โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น
40130 วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
40290 หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
40130 หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
40130 หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น

อำเภอ ซำสูง


40170 กระนวน ซำสูง ขอนแก่น
40170 คำแมด ซำสูง ขอนแก่น
40170 คูคำ ซำสูง ขอนแก่น
40170 บ้านโนน ซำสูง ขอนแก่น
40170 ห้วยเตย ซำสูง ขอนแก่น

รหัสไปรษณีย์ อำเภอ น้ำพอง


40310 กุดน้ำใส น้ำพอง ขอนแก่น
40140 ทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
40140 ท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น
40140 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น \”เฉพาะ หมู่ 1, 9-12, 14, 17(ส่วนหมู่ 2-8, 13, 15-16 ใช้รหัส 40310)\”
40310 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น \”เฉพาะ หมู่ 2-8, 13, 15-16(ส่วนหมู่ 1, 9-12, 14, 17 ใช้รหัส 40140)\”
40140 บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
40140 บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
40140 บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
40140 พังทุย น้ำพอง ขอนแก่น
40310 ม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น
40140 วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
40310 สะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
40140 หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น

อำเภอ โนนศิลา


40110 โนนแดง โนนศิลา ขอนแก่น
40110 โนนศิลา โนนศิลา ขอนแก่น
40110 บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น
40110 เปือยใหญ่ โนนศิลา ขอนแก่น
40110 หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแก่น

รหัสไปรษณีย์ อำเภอ บ้านไผ่


40110 แคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น
40110 ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น
40110 บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
40110 บ้านลาน บ้านไผ่ ขอนแก่น
40110 ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น
40110 ภูเหล็ก บ้านไผ่ ขอนแก่น
40110 เมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น
40110 หนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น
40110 หัวหนอง บ้านไผ่ ขอนแก่น
40110 หินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น

อำเภอ บ้านฝาง


40270 โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น

อำเภอ บ้านแฮด


40110 โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 หนองแซง บ้านแฮด ขอนแก่น

อำเภอ เปือยน้อย


40340 ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น
40340 เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น
40340 วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น
40340 สระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น

อำเภอ พระยืน


40320 ขามป้อม พระยืน ขอนแก่น
40320 บ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น
40320 พระบุ พระยืน ขอนแก่น
40320 พระยืน พระยืน ขอนแก่น
40320 หนองแวง พระยืน ขอนแก่น

อำเภอ พล


40120 เก่างิ้ว พล ขอนแก่น
40120 โคกสง่า พล ขอนแก่น
40120 โจดหนองแก พล ขอนแก่น
40120 โนนข่า พล ขอนแก่น
40120 เพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น
40120 เมืองพล พล ขอนแก่น
40120 ลอมคอม พล ขอนแก่น
40120 โสกนกเต็น พล ขอนแก่น
40120 หนองมะเขือ พล ขอนแก่น
40120 หนองแวงนางเบ้า พล ขอนแก่น
40120 หนองแวงโสกพระ พล ขอนแก่น
40120 หัวทุ่ง พล ขอนแก่น

อำเภอ ภูผาม่าน


40350 นาฝาย ภูผาม่าน ขอนแก่น
40350 โนนคอม ภูผาม่าน ขอนแก่น
40350 ภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น
40350 วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น
40350 ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น

อำเภอ ภูเวียง


40150 กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
40150 ดินดำ ภูเวียง ขอนแก่น
40150 ทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น
40150 นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น
40150 นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น
40150 บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
40150 ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น
40150 สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
40150 หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น
40150 หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
40150 หว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น

อำเภอ มัญจาคีรี

40160 กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น
40160 คำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
40160 ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น
40160 นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น
40160 นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น
40160 โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น
40160 สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น
40160 หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น


40000 โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 ดอนช้าง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40260 ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40260 ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น \”ทั้งตำบล(ยกเว้น ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้รหัส 40002)\”
40000 บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 บ้านหว้า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 บึงเนียม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 หนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

อำเภอ


40150 เขาน้อย เวียงเก่า ขอนแก่น
40150 ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น
40150 เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น

อำเภอ แวงน้อย


40230 ก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น
40230 ทางขวาง แวงน้อย ขอนแก่น
40230 ท่านางแนว แวงน้อย ขอนแก่น
40230 ท่าวัด แวงน้อย ขอนแก่น
40230 ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น
40230 แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น

อำเภอ แวงใหญ่


40330 คอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 โนนทอง แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 แวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น

อำเภอ สีชมพู


40220 ซำยาง สีชมพู ขอนแก่น
40220 ดงลาน สีชมพู ขอนแก่น
40220 นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
40220 บริบูรณ์ สีชมพู ขอนแก่น
40220 บ้านใหม่ สีชมพู ขอนแก่น
40220 ภูห่าน สีชมพู ขอนแก่น
40220 วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแก่น
40220 ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น
40220 สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น
40220 หนองแดง สีชมพู ขอนแก่น

อำเภอ หนองนาคำ

40150 กุดธาตุ หนองนาคำ ขอนแก่น
40150 ขนวน หนองนาคำ ขอนแก่น
40150 บ้านโคก หนองนาคำ ขอนแก่น

อำเภอ หนองเรือ


40210 กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น
40240 จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
40210 โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น
40210 โนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น
40210 โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแก่น
40240 บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น
40240 บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น
40210 บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
40240 ยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น
40210 หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น

อำเภอ หนองสองห้อง


40190 คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 ดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 ตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 วังหิน หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 สำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 หันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น

อำเภอ อุบลรัตน์


40250 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
40250 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
40250 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
40250 นาคำ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
40250 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
40250 ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์ ขอนแก่น

รหัสไปรษณีย์

แบล็คแจ็คเงินจริงให้นักพนันที่ชาญฉลาดมีโอกาสชนะอย่างแท้จริง แต่ช่องว่างสำหรับข้อผิดพลาดมีน้อย การทำตามแนวคิดที่ไม่ดีบางอย่างที่โต๊ะแบล็คแจ็คจะทำให้คุณเสียเงินดังนั้นคุณต้องหลีกเลี่ยงการทำผิดพลาดทั่วไป

ฉันได้รวบรวมแนวคิดที่เลวร้ายที่สุดที่นักพนันแบล็คแจ็คมีไว้ในบทความนี้ แนวคิดเหล่านี้จะทำให้คุณต้องเสียเงินหากคุณไม่ระวัง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ของกลยุทธ์ที่โชคร้ายเหล่านี้ในการเล่นเกมของคุณและให้แน่ใจว่าคุณกำลังทำสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณอาจจะสามารถสำหรับคาสิโนแบ๊งค์ หากคุณไม่กำจัดความคิดที่ไม่ดีต่อไปนี้คุณจะไม่มีทางเอาชนะเจ้ามือแบล็คแจ็คได้

1 – คุณสามารถเล่นที่โต๊ะแบล็คแจ็คใดก็ได้

เมื่อคุณเดินเข้าไปในคาสิโนเพื่อเล่นแบล็คแจ็คเพื่อหาเงินคุณได้ที่นั่งว่างเป็นอันดับแรกที่โต๊ะหรือไม่? นี่คือสิ่งที่นักพนันแบล็คแจ็คส่วนใหญ่ทำและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้พวกเขาส่วนใหญ่แพ้

ตารางกระบองไม่ได้สร้างขึ้นอย่างเท่าเทียมกัน เหตุผลนี้เป็นเพราะทุกกฎในแบล็คแจ็คเปลี่ยนผลตอบแทนพื้นฐานที่คุณจะได้รับ

กฎแบล็คแจ็คแต่ละข้อทำให้ผลตอบแทนพื้นฐานของคุณสูงขึ้นหรือทำให้ผลตอบแทนพื้นฐานของคุณต่ำลง สิ่งนี้หมายความว่าในการเล่นจริงก็คือเมื่อคุณเล่นที่โต๊ะแบล็คแจ็คที่มีกฎที่ดีที่สุดคุณจะเริ่มต้นด้วยอัตราผลตอบแทนพื้นฐานที่สูงกว่าเมื่อคุณเล่นที่โต๊ะด้วยกฎที่ไม่ดี

ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณเล่นที่โต๊ะแบล็คแจ็คที่จ่ายเงิน 6: 5 สำหรับแบล็คแจ็คกฎที่เหลือก็ไม่สำคัญ นี่เป็นเพราะ 6: 5 เป็นกฎที่ไม่ดีซึ่งจะกำจัดกฎที่ดีทั้งหมดที่มีอยู่ในตาราง
ในทางกลับกันโต๊ะที่จ่าย 3: 2 โดยที่กฎที่เหลือเหมือนกันจะทำให้คุณมีโอกาสชนะมากขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งถ้าโต๊ะแบล็คแจ็คไม่จ่าย 3: 2 หรือดีกว่าสำหรับแบล็คแจ็คกฎที่เหลือก็ไม่สำคัญ

2 – การประกันภัยเป็นการเล่นที่ดี

คุณมองลงไปที่มือแบล็คแจ็คและดูไพ่สองใบ และคุณรู้สึกดีกับโอกาสที่จะชนะจนกว่าคุณจะมองขึ้นไปและเห็นว่าดีลเลอร์มีการแสดงเอซ ทันใดนั้นสิ่งที่คุณคิดได้ก็คือเจ้ามืออาจจะมีแบล็คแจ็คและเงิน 20 ยากของคุณจะสูญเปล่า

แต่จากนั้นเจ้ามือเสนอโอกาสให้คุณได้รับเงินหากเขาหรือเธอมีแบล็คแจ็ค ฟังดูเหมือนเป็นการเล่นที่ชาญฉลาดเพราะแทนที่จะแพ้คุณจะคุ้มทุน

นี่คือเหตุผลที่นักพนันแบล็คแจ็คหลายคนทำประกันเมื่อเจ้ามือเสนอให้ แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจ้ามือไม่มีแบล็คแจ็ค?

ภาพระยะใกล้ของโต๊ะแบล็คแจ็ค

เมื่อเจ้ามือไม่มีแบล็คแจ็คคุณจะเสียเงินเดิมพันประกันและคุณเล่นเดิมพันเดิมของคุณกับบ้านเหมือนปกติ

นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมการทำประกันจึงเป็นความคิดที่ไม่ดี คุณชนะ 2: 1 เมื่อเจ้ามือมีแบล็คแจ็ค แต่เจ้ามือมีแบล็คแจ็คเพียง 2.25 ต่อ 1 เท่าเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าในระยะยาวคุณจะเสียเงินในการทำประกัน

3 – คุณสามารถไปกับลำไส้ของคุณได้

คุณรู้ได้อย่างไรว่าการเล่นที่ดีที่สุดคืออะไรเมื่อคุณตัดสินใจว่าจะเล่นแบล็คแจ็คในมืออย่างไร? ผู้เล่นส่วนใหญ่ตัดสินการตัดสินใจของพวกเขาจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในทันที

หากคุณมี 15 ต่อดีลเลอร์ 4 และตีหากคุณเสมอ 5 และชนะคุณคิดว่าคุณเล่นได้ถูกต้อง แต่ผลที่ตามมาไม่ได้มีผลอะไรเลยหากการเล่นเป็นการเล่นที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์นี้โดยเฉพาะ

การเล่นที่ดีที่สุดคือการเล่นที่ให้โอกาสที่ดีที่สุดในการชนะโดยเฉลี่ยเสมอ สิ่งนี้กำหนดโดยผลของการเล่นโดยพิจารณาจากผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด

รหัสไปรษณีย์

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือหากคุณใช้ตัวเลขในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ที่การตัดสินใจจะออกมาและเฉลี่ยผลลัพธ์การเล่นที่ดีที่สุดคือการเล่นที่ให้ค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด
หากเรื่องนี้ค่อนข้างสับสนไม่ต้องกังวล คุณสามารถใช้เครื่องมือง่ายๆที่แสดงให้คุณเห็นว่าการเล่นแบล็คแจ็คที่ดีที่สุดคืออะไรในทุกสถานการณ์ สิ่งนี้เรียกว่าแผนภูมิกลยุทธ์แบล็คแจ็ค

ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถคาดเดาได้ว่าการเล่นที่ดีที่สุดคืออะไรอีกครั้งหรือใช้ลำไส้ของคุณ คุณต้องใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการตัดสินใจทุกครั้งหากคุณต้องการชนะ

4 – คุณสามารถใช้ระบบการพนันเพื่อชนะ

คุณสามารถใช้ระบบสองประเภทที่แตกต่างกันเมื่อคุณเล่นแบล็คแจ็คและคุณต้องรู้ความแตกต่างระหว่างระบบทั้งสอง ระบบประเภทหนึ่งสามารถช่วยให้คุณชนะได้และระบบประเภทอื่นไม่เคยช่วยให้คุณชนะ

ชนิดเดียวของระบบที่คุณสามารถใช้เมื่อคุณเล่นกระบองที่จริงจะช่วยให้คุณชนะเป็นระบบการนับบัตร คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการนับและวิธีการทำงานในส่วนสุดท้ายในบทความนี้

ระบบการนับไพ่ Ace Five

อีกประเภทหนึ่งของระบบคือระบบการพนัน ระบบการพนันมักใช้รูปแบบการจัดการเงินบางรูปแบบที่ควรจะช่วยให้คุณชนะ ระบบเหล่านี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มเงินเดิมพันของคุณเป็นสองเท่าหลังจากที่แพ้ในมือหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง

ระบบประเภทนี้ไม่สามารถใช้งานได้ในระยะยาว พวกเขาอาจช่วยให้คุณชนะในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ในที่สุดพวกเขาก็ล้มเหลว นี่เป็นเพราะพวกเขาไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับขอบบ้าน

ระบบการพนันใด ๆ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนับไพ่เป็นความคิดที่ไม่ดี ไม่ว่าระบบจะฟังดูดีแค่ไหน แต่ก็ต้องเสียเงินเมื่อเวลาผ่านไป

5 – คุณควรรับโบนัสแบล็คแจ็คทุกครั้ง

โบนัสสำหรับผู้เล่นแบล็คแจ็คนั้นไม่ธรรมดาเหมือนกับโบนัสสำหรับผู้เล่นสล็อต แต่ก็มีอยู่บ้าง แต่โบนัสแบล็คแจ็คส่วนใหญ่มีเงื่อนไขที่ไม่ดีซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ดี

สิ่งสำคัญที่คุณต้องเรียนรู้วิธีการทำคือกำหนดวิธีตัดสินโบนัสแบล็คแจ็คและเปรียบเทียบโบนัสแบล็คแจ็คตั้งแต่สองตัวขึ้นไป

นี่คือวิธีการทำ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขค้นหาจำนวนเงินที่คุณต้องเดิมพันเพื่อล้างโบนัส จากนั้นคูณสิ่งนี้ด้วย. 5% หรือ. 005 หากผลลัพธ์นี้เป็นจำนวนเงินที่สูงกว่าจำนวนโบนัสคุณไม่ควรรับโบนัสนี้
หากจำนวนเงินนี้น้อยกว่าจำนวนโบนัสคุณควรรับโบนัส เหตุผลที่คุณใช้. 5% เป็นเพราะนี่คือค่าเฉลี่ยของ House edgeที่โต๊ะแบล็คแจ็คออนไลน์ที่มีกฎที่ดี หากคุณพบโต๊ะที่ยอดเยี่ยมขอบบ้านอาจต่ำได้ถึง. 3 ถึง. 25% หากคุณรู้ว่าขอบบ้านที่แท้จริงคืออะไรคุณจะใช้เปอร์เซ็นต์นั้นเมื่อคุณดูโบนัส

ความจริงก็คือโบนัสแบล็คแจ็คออนไลน์ส่วนใหญ่ไม่คุ้มที่จะยอมรับ

6 – ระบบการนับยากเกินไป

ระบบการนับไพ่ใช้งานได้และเป็นเพียงวิธีเดียวที่คุณจะมีโอกาสเอาชนะแบล็คแจ็คได้อย่างแท้จริงเมื่อเวลาผ่านไป

ไพ่แบล็คแจ็ค

แต่ความจริงก็คือระบบการนับไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเชี่ยวชาญ พวกเขาไม่ยากเกินไปที่จะเรียนรู้หากคุณทำงานเล็กน้อย ถึงกระนั้นการฝึกฝนก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อที่คุณจะได้ไม่ถูกจับ

ระบบการนับช่วยให้คุณติดตามไพ่ที่ยังอยู่ในรองเท้าและช่วยให้คุณรู้ว่าเมื่อใดที่ไพ่ที่เหลือทำให้คุณได้เปรียบ

ฟังดูยากเกินไปสำหรับคนส่วนใหญ่ แต่เมื่อคุณเห็นว่าระบบประเภทนี้ทำงานอย่างไรคุณจะเห็นว่าคุณไม่จำเป็นต้องจำการ์ด ทักษะเดียวที่คุณต้องใช้สำหรับระบบการนับแบล็คแจ็คคือความสามารถในการบวกและลบ 1 ออกจากตัวเลขและจดจำหมายเลขหลัก

หากคุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้แน่นอนคุณสามารถใช้ระบบการนับ และเมื่อคุณเก่งในการใช้ระบบการนับคุณสามารถเริ่มชนะได้เมื่อคุณเล่นแบล็คแจ็ค ระบบการนับสามารถให้คุณได้เปรียบในระยะยาว
นี่ไม่เหมือนกับระบบการพนันส่วนใหญ่ ระบบการพนันไม่ได้ทำอะไรเพื่อเปลี่ยนขอบบ้าน ระบบการนับจะแสดงให้คุณเห็นเมื่อคุณได้เปรียบดังนั้นคุณสามารถเดิมพันได้มากขึ้นและชนะมากขึ้นในสถานการณ์เหล่านี้

สรุป รหัสไปรษณีย์

คุณต้องทำทุกอย่างอย่างสมบูรณ์แบบหากคุณต้องการชนะเมื่อคุณเล่นแบล็คแจ็ค นั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถปล่อยให้ความคิดแย่ ๆ เข้ามาในใจคุณได้

ความจริงก็คือคุณต้องหาตารางและกฎที่เหมาะสมเพื่อให้มีโอกาสชนะ คุณไม่สามารถทำประกันได้แม้ว่าจะดูเหมือนเป็นการเดิมพันที่ดีและคุณต้องเล่นทุกมือโดยใช้กลยุทธ์

ระบบการพนันจะทำให้คุณเสียเงินในระยะยาวเท่านั้น แต่ระบบการนับใช้งานได้จริง คุณต้องรู้ถึงความแตกต่างหากคุณต้องการชนะจริงๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง : Slotxo เติมเงิน , Slotxo โปรโมชั่น , ติดตั้ง Slotxo , ทางเข้าเล่นSlotXO , PG SLOT , UFABET , บทความทั่วไป บาคาร่า